Felhasználási feltételek


Kérjük, a weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználási feltételeket

Az alábbi felhasználási feltételek ismertetik mindazon feltételeket és kikötéseket, amelyek a Biogen Hungary („Biogen”) weboldalának használata során Önre vonatkoznak. A weboldal használatával Ön elfogadja ezen felhasználási feltételeket. Ha nem fogadja el valamennyi felhasználási feltételt, ne használja ezt a weboldalt.

A Biogen bármikor módosíthatja a weboldalt, valamint a használatára vonatkozó szabályokat és előírásokat. A módosításokat megjelenítjük weboldalunkon, ezért kérjük, a használat során ellenőrizze ezeket. Amennyiben az említett változtatások megjelenítését követően továbbra is használja a weboldalt, azzal elfogadja az említett módosításokat.


Ez a weboldal nem ad orvosi vagy szakmai tanácsot

A weboldal tartalmának célja, hogy általános tájékoztatást adjon az érintett témakörökkel kapcsolatban, ám azt kizárólag „aktuális formájukban” és „aktuálisan elérhető formában” bocsátjuk rendelkezésre, amint az a jelen felhasználási feltételekben olvasható. Javasoljuk, hogy más forrásokból is kérjen megerősítést az itt talált információkra vonatkozóan, és figyelmesen nézze át az információkat az Önt ellátó egészségügyi szakemberrel. A Biogen nem nyújt orvosi vagy hasonló szakmai szolgáltatást és nem folytat tanácsadást ezen weboldalon, az itt megadott információk nem helyettesíthetik az orvostól kapott egészségügyi javaslatokat. Ha ilyen szolgáltatásokat vagy tanácsot szeretne igénybe venni, illetve ilyenre van szüksége, konzultáljon az Ön számára ellátást nyújtó egészségügyi szakemberrel. A Biogen által itt közzétett tartalom nem minősül sem az itt kifejtett vélemények Biogen által történő elfogadásának, sem az adott tartalom szerzője által, bármilyen stratégiával, javaslattal, kezeléssel, gyógyszerhatással vagy -alkalmazással, illetve készítménnyel kapcsolatban vállalt garanciának vagy biztosítéknak.

Felhasználási kör

A Biogen ezt a weboldalt az Ön tájékoztatására hozta létre, nem pedig kereskedelmi célú megtekintésre, felhasználásra vagy letöltésre. A jelen weboldal tartalmának vagy az azon található szoftvernek egyetlen része sem másolható, tölthető le vagy tárolható kereshető adatmegőrző rendszereken más célból, illetve nem adható tovább semmilyen célból a Biogen kifejezett írásos engedélye nélkül. Ön tudomásul veszi, hogy a Biogen bármilyen okból, értesítés nélkül felfüggesztheti, módosíthatja vagy korlátozhatja a jelen weboldal Ön által történő használatát.

A weboldal használatával Ön kijelenti, hogy legalább 18 éves.

A garanciák kizárása

A jelen weboldal minden tartalmát „aktuális formájában”, „aktuálisan elérhető formában” biztosítjuk, bármely kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, ide értve többek között, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőséget, az adott célra való alkalmasságot, a pontosságot és a jogtisztaságot. A Biogen nem vállal garanciát a jelen weboldal használatával elérhető bármely tartalom pontosságát, hiánytalanságát, aktualitását vagy megbízhatóságát illetően. Az Ön felelőssége, hogy ellenőrizze az összes információ hitelességét, mielőtt annak alapján döntene. A weboldalt és a weboldalon elérhető tartalmat saját és kizárólagos felelősségére használja. A Biogen nem vállal biztosítékot vagy garanciát arra, hogy a weboldal használata zavartalan vagy hibáktól mentes lesz. Az Ön felelőssége, hogy minden szükséges óvintézkedést megtegyen annak érdekében, hogy a weboldalról Ön által elért bármely tartalom vírusmentes legyen.

A fenti kizárások nem érvényesek olyan joghatóságokban, amelyek nem adnak lehetőséget bizonyos hallgatólagos garanciák kizárására.

A felelősség korlátozása; az aktualizálással kapcsolatos kötelezettség kizárása

A weboldalt és a weboldalon elérhető tartalmat saját és kizárólagos felelősségére használja. A Biogen kifejezetten elutasít minden – akár szerződéssel, akár jogellenes károkozással, szigorú felelősséggel kapcsolatos vagy egyéb – közvetlen, közvetett, eseti, következményes vagy speciális kárral kapcsolatos felelősséget, amely a weboldal eléréséből vagy használatából ered, illetve ahhoz bármilyen módon kapcsolódik, még abban az esetben is, ha a Biogent korábban tájékoztatták ezen károk lehetőségéről, ideértve többek között, ám nem kizárólagosan, a weboldal használatával elért tartalom hitelességének bármely fél által történő elfogadását, illetve ha az a felhasználó számára nyújtott vagy a felhasználótól kapott információkban történő hibákkal vagy hiányosságokkal, illetve késedelmes átvitellel, a weboldal folyamatos telekommunikációs kapcsolatának zavarával, vagy vírusokkal kapcsolatban merülnek fel, függetlenül attól, hogy azt teljes egészében vagy részben gondatlan magatartás, elemi csapás, telekommunikációs hiba, lopás, illetve a weboldal vagy az azzal kapcsolatos információk vagy programok megsemmisítése vagy jogosulatlan elérése okozott.

A Biogen nem garantálja, hogy a jelen weboldalon található funkciók számítógépes vírusoktól vagy egyéb kártékony elemektől mentesek. Bár a jelen weboldal tartalma időszakosan frissítésre kerül, a Biogen nem köteles a jelen weboldalon található információkat frissíteni, valamint a Biogen nem vonható felelősségre az említett információk frissítésével kapcsolatos bármely mulasztásért. A Biogen nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a jelen weboldalon keresztül közzétett vagy elért információk pontossága, hiánytalansága, megbízhatósága vagy hasznossága tekintetében. Az Ön felelőssége, hogy a jelen weboldalon található bármely információ hitelességét ellenőrizze, mielőtt döntést hozna annak alapján.

Szellemi tulajdonjogok

A jelen weboldalon lévő minden tartalom a svájci, az egyesült államokbeli, valamint a külföldi szerzői jogok által védett. A jelen weboldalon lévő bármely tartalom, korlátozás nélkül ideértve a weboldalon elhelyezett kódot, nem másolható, nem módosítható, nem tölthető fel, nem tölthető le, nem jeleníthető meg, nem adható át, nem jeleníthető meg újra és nem továbbítható előzetes írásos engedély nélkül, kivéve, ha azt Ön személyes, nem üzleti jellegű céllal használja. A jelen weboldal egyetlen kijelentése sem minősülhet a Biogen vagy bármely külső fél bármely szabadalmához, védjegyéhez, szerzői jogához vagy egyéb szellemi tulajdonához fűződő licencnek vagy egyéb jognak, az előző mondatban foglaltak kivételével. Bármely Biogen védjegy, szolgáltatási márkanév vagy logó jogosulatlan használata a védjegyekre vonatkozó svájci jogszabályok megsértésének minősülhet.

Hivatkozások

A jelen weboldal más felek által működtetett weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A hivatkozott weboldalak nem a Biogen irányítása alatt állnak, és a Biogen nem vállal felelősséget a jelen weboldalhoz kapcsolt más internetes oldalon elérhető tartalmak tekintetében. Az említett hivatkozások nem minősülnek a Biogen általi hallgatólagos jóváhagyásnak bármely más oldalon található anyagra vonatkozóan, és a Biogen elutasít minden felelősséget az ezen hivatkozott weboldalak Ön által történő elérését illetően. A Biogen a felhasználók kényelme érdekében hivatkozásokat biztosít egyéb internetes oldalakhoz, a jelen weboldalhoz linkelt bármely más internetes oldalt azonban csak saját felelősségére nyisson meg.

Kivéve, ha az Ön és a Biogen között létrejött írásos megállapodásban egyéb rendelkezés kerül meghatározásra, Ön köteles betartani a Biogen hivatkozásokra vonatkozó alábbi irányelvét: (i) a jelen weboldalra mutató bármely hivatkozás kizárólag szöveges hivatkozás lehet, amely egyértelműen tartalmazza a következőket: „biogen.com” vagy „Biogen weboldal”; (ii) a hivatkozás megjelenése, helye és egyéb jellemzői nem tűnhetnek a Biogen márkaneveivel és védjegyeivel kapcsolatos jóhiszemű elvek megsértésének vagy azoktól való eltekintésnek; (iii) a hivatkozásnak kötelezően a kezdőlapra kell „mutatnia” (például www.biogen.com), és nem mutathat a weboldal más oldalaira; (iv) a hivatkozás megjelenése, helye és egyéb jellemzői nem kelthetik azt a hamis látszatot, hogy a szervezetet vagy a jogalanyt a Biogen szponzorálja, a Biogen leányvállalata vagy azzal kapcsolatban áll; (v) amikor a felhasználó kiválasztja a hivatkozást, annak teljes képernyős nézetben kell megjelennie, nem pedig a hivatkozó weboldalon lévő „keretben”; és (vi) a Biogen fenntartja magának a jogot, hogy a hivatkozáshoz adott beleegyezését bármikor saját belátása szerint visszavonja.

Helyszín és irányadó jog

A jelen weboldalt a Biogen International GmbH működteti, annak használatát pedig a svájci törvények szabályozzák . A Biogen a Svájc területén kívül eső egyetlen joghatóságra vonatkozóan sem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a jelen weboldalon közzétett anyag pontos, a jelen weboldal Svájc területén kívülről történő elérése pedig a felhasználó saját felelősségére történik. Azon személyek, akik egyéb helyszínekről érik el a Biogen International weboldalát, azt saját meggyőződésükből teszik, és felelősek a vonatkozó helyi jogszabályok betartásáért.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek minősül bármely illetékes joghatóság bírósága által, a felhasználási feltételek egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak. A jelen felhasználási feltételek bármely olyan rendelkezése, amely csak részben vagy bizonyos fokig minősül érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek, teljes mértékben érvényes és hatályos marad, azon mértékig, ameddig nem minősül érvénytelennek és kikényszeríthetetlennek. A felek továbbá megállapodnak abban, hogy a jelen felhasználási feltételek ezen érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezését egy olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel fogják helyettesíteni, amely a lehető legteljesebb mértékig megfelel az említett érvénytelen és kikényszeríthetetlen rendelkezés gazdasági, üzleti és egyéb céljai szempontjából.

Szabályszegések és egyéb irányelvek

A Biogen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen weboldalon előírt szabályok és rendelkezések megsértése kapcsán a törvény által biztosított bármely jogorvoslatot vagy méltányossági jogot igénybe vegye, ideértve a weboldalhoz kapcsolódó konkrét internetes címről történő hozzáférés letiltását.

Kérdések

Ha bármilyen kérdése lenne ezen felhasználási feltételekre vonatkozóan, kérjük, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

Biogen International GmbH
Neuhofstrasse 30
6340 Baar
Switzerland